El sistema d’avaluació

El sistema d’avaluació és probablement el principal repte quan parlem d’eines de mesura d’impacte, ja que és on s’ha de plasmar el criteri polític de l’ESS i operativitzar-lo en un sistema que combini la capacitat tècnica de recollir dades coherents i fiables, amb un marc de comparació significatiu. El sistema dissenyat per la Comissió de Balanç Social de la XES es basa en la definició de rangs als diferents indicadors per establir què entra i què no entra a la definició d’ESS. Els valors d’aquests rangs els establim a partir dels resultats mitjans agregats de les campanyes anteriors –molts d’ells també diferenciats en funció de la forma jurídica– i, a la vegada, tenint en compte criteris polítics que creiem que defineixen l’ESS.

L’avaluació la fem a partir dels resultats de 55 indicadors del balanç social bàsic. Cada indicador té una ponderació determinada dins del seu bloc i la puntuació total que una organització pot obtenir es calcula sobre 10. No tots els indicadors apliquen a totes les organitzacions. Per exemple, si l’organització no té persones treballadores, els indicadors relacionats amb persones treballadors s’anul·len i per tant el resultat final segueix sent sobre 10 però únicament sobre els indicadors que computen. Si el resultat final està per sobre de 4 sobre 10 i tots els blocs tenen una puntuació mínima, considerem que l’entitat ha superat l’avaluació.

A la següent taula es pot consultar el pes de cada bloc sobre la puntuació total en el sistema d’avaluació: