El Balanç Comunitari

El Balanç Comunitari és una eina de rendició de comptes i millora contínua dels processos de gestió comunitària de projectes o espais comuns.

Incideix en 4 grans àmbits:

  • L’arrelament al territori
  • L’impacte i retorn social
  • La democràcia interna i participació
  • La cura de les persones, els processos i l’entorn

Cal destacar que degut a la realitat específica de l’àmbit de gestió comunitària, el Balanç Comunitari diferencia dos nivells d’avaluació: el nivell entitat i el nivell projecte. Una mateixa entitat pot gestionar més d’un projecte. L’objectiu és obtenir una visió segregada tant de l’entitat que gestiona aquell projecte com dels projectes desenvolupats, ja sigui vinculats a un mateix espai físic o no.

Està realitzat de forma conjunta per la XEC (la xarxa d’espais comunitaris), un equip de dinamització de persones vinculades a la gestió comunitària, el programa de Patrimoni Ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona i la XES.

Material explicatiu:

 

FES EL BALANÇ COMUNITARI.