El Balanç Comunitari: un nou itinerari que enriqueix el Balanç Social

Logo Xarxa Espais Comunitaris

La FESC 2018 va tenir el plaer de comptar amb la presentació oficial del Balanç Comunitari, la primera versió de l’eina de rendició de comptes i millora contínua dels processos de gestió comunitària d’equipaments o espais públics-comuns.

De forma conjunta, la XEC (la xarxa d’espais comunitaris),un equip de dinamització de persones vinculades a la gestió comunitària, el programa de Patrimoni Ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona i la XES han estat treballant durant l’any 2018 per a desenvolupar la primera versió del Balanç Comunitari.

L’eina es basa en el Balanç Social de la XES, i compta amb una sèrie de característiques específiques que responen a les necessitats detectades pels agents de l’àmbit de la gestió comunitària:

  • Doble dimensió: el Balanç Comunitari està format per dues dimensions, la dimensió entitat que avalua l’acompliment de l’entitat que coordina o centralitza la recollida de dades relatives a un projecte de gestió comunitària determinat, i la dimensió projecte, que avalua directament el projecte en sí.
  • Noves preguntes i indicadors: La dimensió entitat equival al Balanç Social de la XES en la seva modalitat bàsica per a totes les preguntes i indicadors. La dimensió projecte és tota nova, està formanda per quatre grans blocs (arrelament al territori, impacte i retorn social, democràcia i participació i cura de les persones, els processos i l’entorn) juntament amb el de dades generals. Les preguntes són tant qualitatives com quantitatives, mentre que els indicadors formulats són tots de caràcter quantitatiu. Destaca l’elevat nombre de preguntes qualitatives, quelcom habitual en les primeres fases de rendició de comptes en projectes com el del Balanç Comunitari.
  • Nous qüestionaris externs: La dimensió projecte inclou dos qüestionaris externs dirigits a persones i entitats de la comunitat local, amb l’objectiu de capturar la valoració externa sobre l’impacte i el retorn social del projecte de gestió comunitària avaluat.
  • Dues modalitats: A la fase inicial s’han previst dues modalitats de Balanç Comunitari, la bàsica i la completa. Totes dues comparteixen la dimensió entitat, que es composa de 51 preguntes i 58 indicadors. La dimensió projecte en canvi està formada per 31 preguntes i 27 indicadors en la seva modalitat bàsica, i 82 preguntes i 54 indicadors en la seva modalitat completa. Igualment, els qüestionaris externs es troben vinculats a la modalitat completa.

El Balanç Comunitari està concebut com una eina d’avaluació i diagnòstic de projectes comunitarisal servei dels col·lectius i projectes que el requereixin, així com també per les administracions locals que vulguin aplicar aquesta lògica d’avaluació en programes de cessió d’espais i equipaments públics similars al de Patrimoni Ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona.

La plataforma tecnològica “Ensenya el cor”que acull el Balanç Comunitari, està desenvolupada amb codi obert i permet agregar totes les dades dels diferents projectes de gestió comunitària, així com generar informes específics de comunicació externa per als diferents projectes, juntament amb arxius de gestió i seguiment detallats per a a cadascun dels àmbits avaluats. Els manuals de la versió bàsica i completa detallen les preguntes que contenen les dues modalitats del Balanç Comunitari i són la base per a la recopilació d’informació i la seva introducció a l’eina tecnològica.

Està previst que es dugui a terme un programa pilot per a testejar l’eina amb diferents projectes de gestió comunitària, i poder així ajustar i modificar les preguntes en base al retorn del pilot, amb l’objectiu d’executar una primera campanya anual de Balanç Comunitari l’any 2019.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.